Finantari intre 25.000 si 200.000 euro pentru microintreprideri din mediul urban

Finantari intre 25.000 si 200.000 euro pentru microintreprideri din mediul urban

Finantari intre  25.000 si 200.000 euro pentru firmele din mediul urban!

Microintreprinderile din zonele Nord-Est, Sud Muntenia, Sud-Vest Oltenia, Vest, Nord-Vest, Centru și Sud-Est, fara regiunea București - Ilfov și județului Tulcea (municipiul Tulcea şi oraşele Sulina, Babagad, Isaccea şi Măcin) pot beneficia de finanatari de până la 200.000 de euro pentru dezvoltarea propriei afaceri, fiind alocat un buget 234,12 milioane de euro pentru finanțarea unui număr de aproximativ 1.200 firme, prin Programul Operational Regional( POR) - schema de Minimis) Beneficiarul nu poate primi, indiferent de sursa finatarii, mai mult de 200.000 euro in decursul a 3 ani consecutivi)

Microintreprinderile( întreprinderi care au un număr mediu de salariaţi mai mic de zece şi realizează o cifră de afaceri anuală netă sau deţin active totale de până la două milioane de euro.

 

Condiţii:

- Finantarea nerambursabila este de max 90% din valoarea eligibila, adica 10% reprezinta aport propriu al Beneficiarului

- Se pot finanta activitati deproductie si servicii: 

* construirea, modernizarea, extinderea spațiului de producție/ prestare de servicii ale microîntreprinderilor, inclusiv a utilităţilor aferente (alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu gaze naturale, agent termic, energie electrică, PSI);

* achizitia dechipamente, utilaje, instalații, mobilier, echipamente informatice, birotică;

*achiziţia de instalaţii/echipamente specifice în scopul obţinerii unei economii de energie, in limita a 15% din valoarea eligibila a proiectului;

*achiziția de brevete, licențe, mărci comerciale, programe informatice;

* realizarea de website-uri pentru prezentarea activităţii şi a produselor sau serviciilor proprii, inclusiv instrumente de comercializare on-line.

- Beneficiarul are obligaţia să păstreze, timp de zece ani, toate documentele referitoare la ajutorul de minimis primit în cadrul schemei pentru a demonstra respectarea tuturor condițiilor impuse de legislația în acest domeniu.

- Beneficiarul trebuie să desfăşoare una dintre activităţile eligibile prevăzute de legislaţia în vigoare

- In momentul depunerii Cererii de finatare, activitatea eligibilă trebuie să fie deja autorizată la locul de implementare al proiectului (sediul social sau punctul de lucru);

- Investiția propusă prin proiect trebuie să vizeze o singură clasă CAEN;

- Beneficiarul a desfăşurat activitate pe o perioadă corespunzătoare cel puţin unui an fiscal integral, a avut cel puțin un angajat cu normă întreagă pe perioada acestui an fiscal și are cel puțin un angajat cu normă întreagă la data depunerii cererii de finanțare;

- Locul de implementare al proiectului trebuie să fie în mediul urban;

- Dacă se finanteaza o constructie, Beneficiarul trebuie să dovedească dreptul de proprietate asupra terenului, dreptul de concesiune sau dreptul de superficie;

- Daca sunt proiecte fără lucrări de construcții, sunt acceptate și dreptul de uzufruct, dreptul de folosință cu titlu gratuit, comodatul sau contract de închiriere/locațiune. dDeptul de folosință trebuie dovedit pentru o perioada de trei ani de la finalizarea proiectului.

- Beneficiarul nu trebuie să se afle în stare de faliment/ insolvenţă, să facă obiectul unei proceduri de lichidare sua administrare judiciară sau să fi fost găsit vinovat, printr-o hotărâre judecătorească definitivă, pentru comiterea unei fraude/infracțiuni referitoare la obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora

Nu sunt eligibile urmatoarele cheltuieli: 

- achiziția de terenuri și/sau construcții;

- costurile operaționale, de funcționare;

- costuri administratie;

- costuri de personal;

- contribuția în natură;

- amortizarea echipamentelor;

- achiziţia  autovehiculelor și a mijloacelor de transport.

 

Documentele necesare:

 

- actul constitutiv (statut, contract de societate), după caz;

- certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comerțului;

- certificatul de înregistrare în scopuri de TVA, dacă este cazul;

- actul de identificare a reprezentantului legal al proiectului

- declarații pe propria răspundere (de eligibilitate, de încadrare în categoria IMM);

- ituațiile financiare anuale ale solicitantului;

- documentele privind dreptul de proprietate sau folosință pentru imobil (teren și/sau construcții);

- ertificatul de urbanism, în termen de valabilitate - pentru proiecte care includ execuția de lucrări de construcții;

- planul de afaceri.